شیر انبساط ترموستاتیکی و الکترونیکی

در عرصه‌ی ساخت و تولید یخچال و وسایل خنک‌سازی و یا تهویه همواره در یک سیکل بسته از انبساط سیال استفاده می‌شود و شیر انبساط ترموستاتیکی ...

ادامه مطلب